Жаны «Бузуулар» Кодексикүчунөкирүүдө…

2019-жылдын 1-январь айынанбаштапкүчүнөкиргенКыргызРеспубликасынын «Бузуулар» Кодексибоюнча 2019-жылдын июнь айына карата Талас облусунунведомстволукархивдериндемекеме-уюмдарында, айылөкмөттөрүндөтүшүндүрүүиштери жүргүзүлүп бүттү. Булбоюнча Талас облусунун Талас шаарыжана Талас, Бакай-Ата, Кара-Буура, Манасрайондорундажалпысыболуп 107 мекеме-уюм, ишканалардажанаайылөкмөттөрүндө750дөн ашыкадамдаркатышканчогулуш-талкууларболупөттү.

 

Авторизация