Кыргыз Республикасынын
Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу
АРХИВ КЫЗМАТЫ

ВАКАНСИИКыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Архив кызматы Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архиви,

Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик кинофотофонодокументтер архиви жна Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коомдук-саясий документтер архивдерине бош кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт

 

 

 

 

 

 

 

Документтердин тапшыруу тизмеси:

 • өз колу менен жазган арыз;
 • резюме;
 • кадрдык жеке баракча;
 • сүрөт (3х4) 4 даана;
 • паспортунун көчүрмөсү;
 • эмгек китепчесинин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (бар болсо);
 • билим деңгээлин ырастоочу документтердин (дипломдун) күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
 • өмүр баян;
 • сунуштоолор (эгер болсо)

 Документтерди кабыл алуу мөөнөтү:

2024-жылдын 7-июнунан баштап 18-июнга чейин,
Саат 08:30 – 17:30

 • Дареги: Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 105, 2-кабат, 26-кабинет
 • Байланыш номери: 62-13-24

 

 

ВАКАНСИИКыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Архив кызматы Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архиви,

Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик кинофотофонодокументтер архиви жна Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коомдук-саясий документтер архивдерине бош кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт

 

 

 

 

 

 

 

Документтердин тапшыруу тизмеси:

 • өз колу менен жазган арыз;
 • резюме;
 • кадрдык жеке баракча;
 • сүрөт (3х4) 4 даана;
 • паспортунун көчүрмөсү;
 • эмгек китепчесинин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (бар болсо);
 • билим деңгээлин ырастоочу документтердин (дипломдун) күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
 • өмүр баян;
 • сунуштоолор (эгер болсо)

 Документтерди кабыл алуу мөөнөтү:

2024-жылдын 7-июнунан баштап 18-июнга чейин,
Саат 08:30 – 17:30

 • Дареги: Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 105, 2-кабат, 26-кабинет
 • Байланыш номери: 62-13-24

 

 

Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивиндеги ваканттык орундар

Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивиндеги ваканттык орундар

 

{}

Кызматы

Саны

Милдеттери

Талаптар

1

Суроо-талаптарды аткаруу бөлүмүнүн башкы архивисти

1

- Иш багыты боюнча перспективдүү жана учурдагы пландарды иштеп чыгат, алар боюнча отчетторду даярдоого катышат. Архив кеңешинин ишине зарылдык боюнча катышат.

- Бардык суроо-талаптарды аткарат, берилген архивдик маалымкаттардын сапатына жооп берет.

- Социалдык-укуктук мүнөздөгү суроо-талаптарды аткаруу мөөнөттөрү үчүн жоопкерчилик тартат, аларды аткаруу мөөнөттөрүн талдайт жана эсебин жүргүзөт.

- Арыз ээлерин кабыл алат, маселенин маңызы боюнча аларга консультация берет.

- Документтерди автоматташтырылган түрдө издөө максатында маалыматтык технологияларды киргизүүнү ишке ашырат.

- Бөлүмдүн кызматкерлерине методикалык жана практикалык жардам көрсөтөт, өзүнүн ишкердик квалификациясын жогорулатат.

- Бөлүмдүн ишинин профили боюнча ченемдик-методикалык документтерди даярдайт.

- Архивдик документтерди пайдалануу маселелерине тиешелүү бардык талаптарды сактайт.

- Бөлүмдүн иш кагаздарын жүргүзөт. Бөлүмдүн почта корреспонденциясын жөнөтөт.

- 21 жаштан жогору;

- жогорку билим;

- архив иши тармагында 1 жылдан кем эмес стаж;

Билүүсү керек:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Архив кызматы жөнүндө Жобо

2

Суроо-талаптарды аткаруу бөлүмүнүн жетектөөчү архивисти

1

- Составляет на основе годового плана отдела индивидуальный план работы, квартальный и годовой отчеты о своей работе.

- Исполняет тематические запросы, заявления, запросы граждан, организаций и учреждений социально-правового характера (изучает научно-справочный аппарат архива, проводит выявление документов, составляет тексты архивных справок).

- Соблюдает все требования, касающиеся вопросов использования архивных документов.

- Повышает свою квалификацию, обучается компьютерной грамоте, самостоятельно изучает нормативно-правовые документы по направлению деятельности и в целом по архивному делу.

- свыше 21 года

- высшее образование

Что нужно знать:

Конституция Кыргызской Республики;

Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике;

Трудовой кодекс Кыргызской Республики;

Закон Кыргызской Республики» О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики";

Положение об Архивной службе при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики

3

Ведущий архивист -отдела использования и публикации документов

1

- Принимает участие в подготовке документальных изданий. Осуществляет выявление документов. Определяет их научную ценность и проводит отбор. Осуществляет археографическое оформление, комментирование документов. Подготавливает научно-справочный аппарат и макет публикации, осуществляет сверку текста с оригиналом.

- Готовит подборки и перечни документов.

- Исполняет тематические запросы.

- Участвует в подготовке документальных выставок.

- Готовит материалы на рассмотрение Межведомственной комиссией по рассекречиванию архивных документов.

- Готовит статьи и информации по направлению деятельности.

- Готовит подборки документов, теле, радиопередачи по архивным документам.

- Готовит информационные письма в государственные органы и другие заинтересованные организации о документах архива по актуальной тематике

- Проводит работу в научно-справочной библиотеке архива.

- Изучает передовой опыт в области археографии, внедряет его в практику работы отдела.

- свыше 21 года;

- высшее образование;

- Что нужно знать:

- Конституция Кыргызской Республики;

- Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике;

- Трудовой кодекс Кыргызской Республики;

- Закон Кыргызской Республики» О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики";

- Положение об Архивной службе при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики

4

Инженер-программист- отдела использования и публикации документов

1

Организует свою работу в соответствии с годовым и перспективными планами работы отдела.

Создает и усовершенствует программное обеспечение для баз данных.

Обеспечивает выполнение собственных плановых заданий, решений коллегиальных органов ЦГА КР в установленные сроки.

Занимается повышением своей квалификации, изучает передовой опыт зарубежных архивных учреждений, организует его внедрение в практику работы.

Отвечает за сохранность материальных ценностей, находящихся в рабочем кабинете.

Выполняет текущие поручения начальника отдела руководства архива.

- свыше 21 года;

- высшее образование;

- Что нужно знать:

- Конституция Кыргызской Республики;

Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике;

Трудовой кодекс Кыргызской Республики;

Закон Кыргызской Республики» О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики";

Положение об Архивной службе при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики

5

Инженер-программист- отдела научно-инновационных технологий

1

- Организует свою работу в соответствии с годовым и перспективными планами работы отдела, а также с Правилами внутреннего трудового распорядка для работников учреждений государственной архивной службы Кыргызской Республики.

- Создает и усовершенствует программное обеспечение для баз данных.

- Обеспечивает выполнение собственных плановых заданий, решений коллегиальных органов ЦГА КР в установленные сроки.

- Занимается повышением своей квалификации, изучает передовой опыт зарубежных архивных учреждений, организует его внедрение в практику работы.

- Выполняет требования правил пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка.

- Отвечает за сохранность материальных ценностей, находящихся в рабочем кабинете.

свыше 21 года;

высшее образование;

Что нужно знать:

Конституция Кыргызской Республики;

Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике;

Трудовой кодекс Кыргызской Республики;

Закон Кыргызской Республики» О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики";

Положение об Архивной службе при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики

 

 

Вакантные места Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Кыргызской Республики

Вакантные места Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Кыргызской Республики

 

Должность

Кол-во

Функциональные обязанности

Требование

1

Главный хранитель фондов отдела страхового копирования документов

1

- В соответствии со своими функциональными обязанностями создает качественные цифровые копии документов, присваивает имя цифровой копии, номер фонда пользования и номер идентичный архивному номеру оригинала.

- проводит контроль качества оцифрованных документов.

- ведет контроль своевременной передачи электронных копий на хранение.

- несет ответственность за сохранность и полноценность созданных электронных копий.

свыше 21 года;

высшее образование;

стаж работы в области архивного дела не менее 1 года;

Что нужно знать:

Конституция Кыргызской Республики;

Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике;

Трудовой кодекс Кыргызской Республики;

Закон Кыргызской Республики» О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики";

Положение об Архивной службе при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики

2

Главный архивист отдела страхового копирования документов

1

- В соответствии со своими функциональными обязанностями создает качественные цифровые копии документов, присваивает имя цифровой копии, номер фонда пользования и номер идентичный архивному номеру оригинала.

- Проводит контроль качества оцифрованных документов.

- Записывает электронные копии документов на цифровые носители (CD/DVD) и внешний жесткий диск (ADATA 1Тб).

- Несет ответственность за сохранность и полноценность созданных электронных копий.

- свыше 21 года

- высшее образование

Что нужно знать:

свыше 21 года;

высшее образование;

стаж работы в области архивного дела не менее 1 года;

Что нужно знать:

Конституция Кыргызской Республики;

Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике;

Трудовой кодекс Кыргызской Республики;

Закон Кыргызской Республики» О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики";

Положение об Архивной службе при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики

3

Главный архивист отдела комплектования, НСА использования документов

1

- В соответствии со своими функциональными обязанностями организует комплектование архива кинофотодокументами и видеозвукозаписями.

- проводит отбор и экспертизу ценности кинофотодокументов и видеозвукозаписей, принимаемых на государственное хранение.

- проводит описание принятых на государственное хранение кинофотодокументов и видеозвукозаписей в описях и представляет их на рассмотрение и утверждение ЭПМК архива.

свыше 21 года;

высшее образование;

стаж работы в области архивного дела не менее 1 года;

Что нужно знать:

Конституция Кыргызской Республики;

Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике;

Трудовой кодекс Кыргызской Республики;

Закон Кыргызской Республики» О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики";

Положение об Архивной службе при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики

4

Ведущий архивист отдела комплектования, НСА использования документов

1

- В соответствии со своими функциональными обязанностями принимает участие в отборе и экспертизе ценности кинофотодокументов и видеозвукозаписей, принимаемых на государственное хранение, в составлении и уточнении списков учреждении, устанавливает связи с владельцами фильмофотофоновидеотек с целью комплектования архива документами.

- Ведет работу по формированию фонда (комплектование, систематизация материалов, создание и ведение справочно-поискового аппарата).

свыше 21 года;

высшее образование;

Что нужно знать:

Конституция Кыргызской Республики;

Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике;

Трудовой кодекс Кыргызской Республики;

Закон Кыргызской Республики» О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики";

Положение об Архивной службе при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики

5

Заведующий архивохранилищем отдела учёта, хранения и обеспечение сохранности кинофотофонодокументов

1

- В соответствии со своими функциональными обязанностями отвечает за режим хранения и соблюдение режима хранения документов в хранилище, рациональное их размещение.

- Осуществляет реставрационно – профилактическую обработку документов.

- Контролирует своевременное возвращение документов от сотрудников архива и сторонних организаций.

- Принимает документы на государственное хранение из отдела комплектования по описям и актам, с карточками технического состояния и размещает их в хранилище.

свыше 21 года;

высшее образование;

стаж работы в области архивного дела не менее 1 года;

Что нужно знать:

Конституция Кыргызской Республики;

Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике;

Трудовой кодекс Кыргызской Республики;

Закон Кыргызской Республики» О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики";

Положение об Архивной службе при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики

 

Вакантные места Центрального государственного архива общественно-политической документации Кыргызской Республики

Вакантные места Центрального государственного архива общественно-политической документации Кыргызской Республики

 

Должность

Кол-во

Функциональные обязанности

Требование

1

Заведующий отделом сбора документов и работа с учреждениями

1

- Готовит перечень основных источников накопления и примерные источники накопления по работе с учреждениями.

- Консультирует и оказывает методическую помощь учреждениям по вопросам ведения делопроизводства.

- Проводит экспертизу документов архива совместно с представителем собственника с целью уничтожения документов, имеющих низкую ценность по ценности, дальнейшего хранения ценностей.

- Оказывает практическую помощь в подготовке документов на государственное хранение, научно-технической разработке.

- Обеспечивает пополнение, учет и хранение текущих архивных документов организации в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

- При планировании работы отдела применяет и внедряет типовые нормы времени при разработке основных видов работ, выполняемых в государственных архивах.

- Разрабатывает годовые, собственные планы работы, готовит отчеты и информацию.

свыше 21 года;

высшее образование;

стаж работы в области архивного дела не менее 1 года;

Что нужно знать:

Конституция Кыргызской Республики;

Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике;

Трудовой кодекс Кыргызской Республики;

Закон Кыргызской Республики» О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики";

Положение об Архивной службе при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики

 

 

 назад на главную